CITACE Z KOMIKSU: Proč zde stojí ty tanky? Mají být u řeky! Jeďte tam!

herci

a

Abbe Henryk epizody: 4 Andrzejewski Leonard epizody:6

b

Baczyński Szczepan epizody: 1 Bąk Henryk epizody: 7 Barbasiewicz Marek epizody: 12 Bartosik Tadeusz epizody: 2 Białoszczyński Tadeusz epizody: 6 Bielski Zbigniew epizody: ? Błaszczyński Kazimierz epizody: 7, 8 Block Jerzy epizody: 12 Bogucki Andrzej epizody: 13 Borkowska Elżbieta epizody: 9 Borońska Janina epizody: 1 Braszka Jerzy epizody: 6 Brylska Barbara epizody: 17 Bukowski Janusz epizody: 15 Burska Barbara epizody: 16 Burzyński Andrzej epizody: 7 Butrym Seweryn epizody: 1, 6 Buyno-Łoza Halina epizody: 11 Bylczyński Janusz epizody: 4

c

Cembrzyńska Iga epizody: 5 Ciecierski Jan epizody: 8


d

Dąbrowski Marek epizody: 1 Damięcki Maciej epizody: 9 Daniewicz Adam epizody: 1 Dmochowski Mariusz epizody: 5 Drapińska Barbara epizody: 8 Duriasz Józef epizody: 18 Duriasz Wojciech epizody: 12 Dziędziel Marian epizody: 16 Dziubiński Janusz epizody: ? Dzwonkowski Aleksander epizody: ?

e

Englert Jan epizody: 9

f

Feldman Krystyna epizody: 3 Fetting Edmund epizody: 4 Fidler Jerzy epizody: ? Filipski Ryszard epizody: 12 Fogiel Aleksander epizody: 17 Fus Krzysztof epizody: 12


g

Galia Tadeusz epizody: 11 Gliński Wieńczysław epizody: 18 Gogolewski Ignacy epizody: 5 Grabowski Mikołaj epizody: 16 Grelewski Wojciech epizody: 17 Grotowicz Wiktor epizody: 18 Gruszecka Helena epizody: 4 Grzmociński Lech epizody: 2 Gwiazdowski Tadeusz epizody: 2

h

Hańcza Władysław epizody: 6 Herdegen Leszek epizody: 11, 13 Herder Andrzej epizody: 14 Horawianka Barbara epizody: 17 Hruby Karol epizody: 7 Hubner Zygmunt epizody: 12 Hunko Henryk epizody: 13

ch

Chamiec Krzysztof epizody: 1, 5 Chętko Antoni epizody: 7 Chronicki Adolf epizody: 12


i

j

Jabłoński Zbigniew epizody: 4 Janeczek Jerzy epizody: 16 Janowska Alina epizody: 4 Janowski Mieczysław epizody: 10, 12 Jasiukiewicz Stanisław epizody: 16 Jaśkiewicz Stanisław epizody: 8 Jedlewska Joanna epizody: 4 Jędryka Joanna epizody: 9 Józefowicz Zbigniew epizody: 18 Jurasz Tadeusz epizody: 16 Jurczak Andrzej epizody: 9 Jurga Andrzej epizody: 3 Jurkiewicz Józef epizody: 17

k

Kaczmarek Jerzy epizody: 1 Kaczor Kazimierz epizody: 13 Kalczyński Krzysztof epizody: 2 Kalenik Mieczysław epizody: 2 Kalinowski Tadeusz epizody: 3 Kaliszewski Jerzy epizody: 15 Kamińska Teresa epizody: 16 Kamiński Eugeniusz epizody: 4 Kamiński Stanisław Marian epizody: 14 Karaszkiewicz Jerzy epizody: 8 Karel Irena epizody: 2 Karewicz Emil epizody: 3, 8, 14, 15, 18 Kaźmierski Tadeusz epizody: 6 Kęstowicz Zygmunt epizody: 18 Klimkiewicz Barbara epizody: 4 Kłodkowska Ewa epizody: 17 Kłosiński Janusz epizody: 8 Koczeska Wanda epizody: 3 Koecher Jan epizody: 3 Konic Andrzej epizody: 2 Korczarowski Eugeniusz epizody: 17 Korsakówna Lidia epizody: 11 Korsztyn Jerzy epizody: 17 Kossobudzka Halina epizody: 15 Kostecki Józef epizody: 14 Kosudarski Tadeusz epizody: 6 Kosznik Halina epizody: 2 Kotkowski Andrzej epizody: 8 Kotys Ryszard epizody: 13 Kowalczyk August epizody: 9, 16 Kowalik Tomira epizody: 13 Kowalski Władysław epizody: 10 Krasicki Andrzej epizody: 16 Kron Gustaw epizody: 16 Krzyski Hugo epizody: 13 Kubicki Janusz epizody: 2 Kujawski Eugeniusz epizody: 12 Kuszewski Jarosław epizody: 13 Kuziemski Eliasz epizody: 11 Kuźniar Zdzisław epizody: 11


l

Łącz Marian epizody: 5 Lejczak Ewa epizody: 10, 13 Lesień Zbigniew epizody: 11 Łodyński Józef epizody: 14 Łopuszniak Jan epizody: 13 Lorentowicz Małgorzata epizody: 3 Lubaszenko Edward epizody: 11 Lutkiewicz Gustaw epizody: 6, 13 Łysakowski Bogdan epizody: 15

m

Maciejewski Zygmunt epizody: 6 Machowski Ignacy epizody: 6, 10 Majda Bohdana epizody: 2 Maklakiewicz Zdzisław epizody: 13 Malanowicz Zygmunt epizody: 13 Malawski Zygmunt epizody: 1 Materna Krzysztof epizody: 10 Matysik Ferdynand epizody: 18 May Andrzej epizody: 1 Mazanek Janusz epizody: 5 Mazurkiewicz Wiesława epizody: 7 Mikulski Stanisław epizody: 1-18 Milecki Mieczysław epizody: 8 Milski Stanisław epizody: 17 Mirczewski Janusz epizody: 17 Młodnicka Iwa epizody: 7 Młodnicki Artur epizody: 7, 12 Molga Jerzy epizody: 13 Mrozek Andrzej epizody: 13 Mrożewski Zdzisław epizody: 9

n

Nalberczak Józef epizody: 9 Nanowski Wiktor epizody: 1 Nasierowski Jerzy epizody: 17 Niemczyk Leon epizody: 3, 7 Niwiński Stanisław epizody: 10 Norowicz Helena epizody: 5 Nowak Jerzy epizody: 10 Nowak Józef epizody: 10 Nowak Leopold R. epizody: 10, 16 Nowicki Zygmunt epizody: 1


o

Opania Marian epizody: 3 Ordeyg Tadeusz epizody: 3 Ordon Lech epizody: 3 Osławski Józef epizody: 10, 16

p

Pągowski Konstanty epizody: 14 Paluszkiewicz Janusz epizody: 16 Pawlik Bronisław epizody: 2, 5, 6, 8, 14 Pawlikowski Adam epizody: 7 Pawłowski Piotr epizody: 5 Perzyk Adam epizody: 7 Piaskowski Czesław epizody: 8, 11 Pieracki Józef epizody: 8 Pietraszak Leonard epizody: 11 Pietraszkiewicz Leon epizody: 4 Pietruski Ryszard epizody: 18 Pilarska Leokadia epizody: 7 Pilarski Wojciech epizody: 15 Piskorz Leszek epizody: 16 Pleskaczewska Anna epizody: 10 Płotnicki Bolesław epizody: 10 Pluciński Tadeusz epizody: 18 Polkowski Andrzej epizody: 11 Priwieziencew Eugeniusz epizody: 16 Przedwojewski Sylwester epizody: 5 Przegrodzki Igor epizody: 11 Przybyła Czesław epizody: 1 Przybylski Jerzy epizody: 4 Pyrkosz Witold epizody: 13 epizody:

qr

Radulski Edward epizody: 1, 18 Radwan Jerzy epizody: 17 Rachwalska Barbara epizody: 17 Roman Grzegorz epizody: 8

s

Sawan Zbigniew epizody: 13 Sędzińska Alicja epizody: 12 Seniuk Anna epizody: 12 Sewruk Aleksander epizody: 7 Schmidt Tadeusz epizody: 3, 9 Skoczylas Włodzimierz epizody: 18 Słoczyńska Iwona epizody: 8, 9 Smela Bolesław epizody: 10 Śmiałowski Igor epizody: 3 Sobieraj Alicja epizody: 8 Sobolewski Ryszard epizody: 1 Sochnacki Bogusław epizody: 8 Sołtysik Barbara epizody: 8 Sosna Edward epizody: 8, 17 Śródka Stefan epizody: 8, 14 Stankiewicz Roman epizody: 10 Staszewski Maciej epizody: 17 Stoor Mieczysław epizody: 1, 10 Suchecka Lucyna epizody: 15 Sykała Roman epizody: 12 Sykutera Janusz epizody: 7, 16 Szczurowska Irena epizody: 14 Szewczyk Michał epizody: 17 Szletyński Henryk epizody: 5 Szonert Mirosław epizody: 1 Szpunar Jerzy epizody: 1 Szramel Stefan epizody: 16 Szymańska Natalia epizody: 1 Szymański Zdzisław epizody: 11

t

Talarczyk Kazimierz epizody: 17 Talarczyk Roman epizody: ? Teodorczyk Tadeusz epizody: 2, 3, 16 Tesarz Jan epizody: 1, 12 Trela Jerzy epizody: 10 Trzeciak Franciszek epizody: 15 Tyszkiewicz Beata epizody: 12


u

v

Voit Mieczysław epizody: 4

w

Walczak Jerzy epizody: 3 Waśkowski Mieczysław epizody: 3 Wilczyńska Lena epizody: 16 Winnicka Lucyna epizody: 2 Wiśniewska Ewa epizody: 5 Wiśniewski Andrzej epizody: 7 Wołłejko Czesław epizody: 8 Wołłejko Jolanta epizody: 4 Woźniak Tadeusz epizody: 7 Wręczycka Małgorzata epizody: 16


x

y

z

Zaczyk Stanisław epizody: 14, 15 Zacharewicz Józef epizody: 2 Zakrzeński Janusz epizody: 18 Zaliwski Tomasz epizody: 17 Zaorski Andrzej epizody: 17 Zapasiewicz Zbigniew epizody: 18 Zawieruszanka Aleksandra epizody: 14 Zbiróg Józef epizody: 5 Zbrożek Jacek epizody: 7 Zdrojewski Jan epizody: 17 Ziejewski Janusz epizody: 1 Zintel Zygmunt epizody: 17 Zommer Alicja epizody: 1 Żórawski Saturnin epizody: 18 Żukowski Antoni epizody: 10 Żukowski Feliks epizody: 7 Zykun Jolanta epizody: 5, 15